Освітня програма

22.Лис.2018
Освітня програма
СХВАЛЕНО

Протокол педагогічної ради

від 03вересня 2018р.

№1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДиректорЖНВК СТ № 59

______   М.С. Мельничук

03  вересня 2018р.

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ   ПРОГРАМА

Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 Житомирської міської ради

(назва закладу освіти)

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до освітньої програмиЖНВК СТ № 59

 

 

 1. Мета освітньої програми:
 • реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально активної, конкурентноздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність);
 • забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;
 • реалізацію в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків;
 • наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів;
 • зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, системності і єдності діяльності  в змісті освіти.
 1. Нормативно-правове забезпечення:
 • Державний стандарт початковоїосвіти, затвердженийПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 21.02.2018 року №87;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №6;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;
 • Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року № 814;
 • Типова освітня програма спеціальних  закладів загальної середньої освіти  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 року № 693.
 1. Термін реалізації: 2018-2020 роки
 2. Структура програми:

1 розділ– початкова освіта

Програма  визначає:

1.Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

2.Очікувані результати навчання учнів.

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

4.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

 1. Напрямки реалізації.

Згідно з  чинним законодавством організувати освітній процес відповідно до рівнів типової освітньої програмиІ ступеня навчання:

І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки.

1.При реалізації освітньої програми забезпечити:

 • логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у відповідних навчальнихпрограмах;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу, основними формами якого є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також рекомендованими формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо;
 • використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, систем (методик) навчання;
 • науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах;
 • навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 1. Здійснити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема підручниками та навчальними посібниками, схваленими Міністерством освіти і науки України.
 2. Спрямувати освітній процес на задоволення потреб учнів з особливими освітніми потребами у виборі програм навчання.
 3. Запровадити в освітній процес закладу сучасні технології навчання, зокрема: проектні, інформаційно-комунікаційні, критичного мислення, інтерактивні технології, окремі освітні тренди.
 4. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення сформувати варіативну складовунавчального плану, спрямувати її на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, розвивають індивідуальну орієнтованість особистості та формують її всебічний розвиток.
 5. 6. Реалізувати навчання за наскрізними лініями через: організацію розвивального освітнього середовища, роботу в проектах, позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
 6. Створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 7. Контроль і корекція.
 • реалізувати проект «Шкільний моніторинг як інструмент системи внутрішнього забезпечення якості освіти»;
 • виробити критерії оцінки реалізації освітньої програми.

7.Принципи реалізації освітньої програми:

 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституціїта законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

 

 

 

 

1 РОЗДІЛ

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 

 1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-А та 1-Б класів НУШ (1 цикл) визначено 1155 годин/навчальний рік.

Відповідно до робочого навчального плану для початкової школи для дітей з особливими освітнімипотребами з навчанням українською мовою 1 класу, розробленого на підставі типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом  Р.Б. Шияна (для 1-А класу – перший рік навчання), під керівництвом Савченко О.Я. (для 1-Б класу – другий рік навчання); так як учні спеціальних закладів освіти після підготовчого класу у 2018/2019 н.р. продовжують навчання у першому класі за типовою освітньою програмою на основі Нової української школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №814).

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Інваріантна складова навчального плану ЖНВК СТ № 59 для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткової роботи, яка спрямована на вирішення завдань, зумовлених особливостей психофізичного розвитку учнів, а саме:

 • розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;
 • формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти;
 • створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Метою корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку є формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

 1. Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності та формування еталонних уявлень; формування мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення та наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей.
 2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів); цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-практичної діяльності.
 3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфени: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінці.
 4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення активного та пасивного словникового запасу, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв’язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.
 5. Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і дихання.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, ритміка, корекція розвитку.

Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичної культури, вчитель початкових класів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Повноцінність початкової освіти ЖНВК СТ № 59 для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково фінансуються з відповідного бюджету.

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично-допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

Робочий навчальний план

Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу №59

на 2018-2019 навчальний рік

школи І ступеню

(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 26.07.2018  № 814

для 1-х класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1-А 1-Б
Інваріантна складова Табл.10

Н. №693 від 25.06.18

Табл.10

Н. №693 від 25.06.18

Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7 7
Іноземна мова (англ.) 2 2
Математична Математика 4 4
Природнича

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

Громадянська та історична

Я досліджую світ 3 3
Технологічна Трудове навчання 1 1
Інформатична Інформатика
Мистецька Образотворче мистецтво 1 1
Музичне мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього: 22 22
Варіативна складова

(всього годин)

Із них годин на:

11 11
Мовно-літературна Українська мова 1 1
Корекційно-розвиткова робота Корекція розвитку 3 3
Ритміка 2 2
Розвиток мовлення 5 5
Гранично допустиме навчальне

навантаження на одного учня

20 20
Всього фінансується 33 33

 

Робочий навчальний план

Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу №59

на 2018-2019 навчальний рік

школи І ступеню

(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 25.06.2018  № 693

для 2 – 4 класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4
Інваріантна складова Табл.10

Н. №693 від 25.06.18

Табл.10

Н. №693 від 25.06.18

Табл.10

Н. №693 від 25.06.18

Мови і література Українська мова 5,5 5,5 5,5
Іноземна мова (англ.) 1,5 1,5 1,5
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 2 2 2
Разом 20 21 21
Варіативна складова

(всього годин)

Із них годин на:

11 11 11
Мови і література Українська мова 1 1 1
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 3 3 3
Ритміка 2 2 2
Розвиток мовлення 5 5 5
Гранично допустиме навчальне

навантаження на одного учня

21 22 22
Всього фінансується 31 32 32
 • здійснено розподіл навчального навантаження на тиждень,
 • встановлено погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання,
 • визначено гранично допустиме тижневе навантаження учнів, що забезпечує реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, через окремі предмети.

Інтегровано вивчаються предмети  «Мистецтво» та «Я досліджую світ». При вивченні інтегрованого предмету «Я досліджую світ» здійснюється розподіл годин між освітніми галузями: мовно-літературна – 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережувальна, громадянська та історична – разом 4 – для 1-А класу.

 

Відповідно до наказу МОНУ від 25.06.2018р.№693 закладом освіти визначено загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів – 3325 годин/навчальний рік:

 • для 2-го класу – 1085 годин/навчальний рік,
 • для 3-го класу – 1120 годин/навчальний рік,
 • для 4-го класу – 1120 годин/навчальний рік.

На підставі цього наказу навчання в 2-4 класах закладу освіти здійснюється за навчальним планом спеціальних класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською  мовою для дітей із затримкою психічного розвитку.

 

Відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517) не здійснюється поділ класів на групи при вивченні іноземної та української мов, так як наповнюваність класів – 12 – 15 учнів. Проте, згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Відповідно до типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньоїосвіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених наказом МОНУ від 26.07.2018р. №814, освітню програму укладено за такими освітніми галузями:«Мовно-літературна»,«Математична», «Природнича», «Соціальна і здоровʹязбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька», «Фізкультурна»,  які реалізуються через навчальні предмети у 1-их класах.

Відповідно до типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених наказом МОНУ від 25.06.2018р. №693, освітню програму укладено за такими освітніми галузями: «Мови і  література», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я і фізична культура, які реалізуються через навчальні предмети у 2 – 4 класах.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у1-их класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

 1. Очікувані результати навчання та компетентностей учнів

Освітня програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіт, що забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які позначаються через уміння вчитися,здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду практичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо. Крім того, навчання  в 1-4 класах сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації,  фінансової грамотності та підприємницьких навичок.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Тому доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 1. Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Типової освітньої програми  спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня  педагогічний колектив запроваджує такі форми організації освітнього процесу:

 • різні типи уроків:
  • формування компетентностей;
  • розвитку компетентностей;
  • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
  • корекції основних компетентностей;
  • комбінований урок;
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

 

4.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

У відповідності  до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Проте,  особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

 

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічніпрацівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсотоквіднеобхідного
1 2 3 4
Усьогопедагогічнихпрацівників 20 20 100
з них:
Маютьвідповіднуосвіту 20 20 100
працюють у навчальномузакладі за сумісництвом 3

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Наймену-ваннянавчаль-ноїдисциплі-ни Прізвище, ім’я, побатькові Найме-нуванняпосади Найменуваннязакладу,

якийзакінчив

(рікзакінчення, спеціальність, кваліфікаціязадипломом)

Кваліфікаційнакатегорія, педагогічне, звання

(ріквстановлення, підтвердження)

Педагогіч-ний стаж

(повнихроків)

Підвищеннякваліфікації за фахом

(найменуваннянавчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищеннякваліфікації)

При-мітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, якіпрацюють за основниммісцемроботи
1 Гурток «Пластилінова краса» Мельничук

Марія

Семенівна

Директор, керівник гуртка ЖДПІ, 1983, Математика

Вчитель матем. середньої школи, звання вчитель середньої школи , Коростишівське педучилище, 1974, Викладання праці і креслення4–8 кл. ЗОШ, вчитель праці та креслення 4-8 кл. ЗОШ

Вища,

2015

21 НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 12СПВ 112650 від 05.12. 2014

 

2 Вчитель поч. класів. Заступник директора з н.в.р. Тартасюк Ганна

Яківна

Вчитель поч. класів.

Заступник директора з н.в.р.

ЖДПІ, 1996, Початкове навчання. Вчитель поч. класів середньої загально-освітньої школи І-ІІ ступенів

 

Вища, звання          «учитель-методист»,  2018 22

 

 

14

ЖОІППО Житомирської обласної ради  СПК № 1720197 від 03.03.2017р.

НАПН України ДВНЗ; «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 12СПВ 112651від 05.12. 2014

3 Класовод

1-Б класу

 

Перепелюк Галина Іванівна Вчитель поч. класів Уманський ДПІ ім. П.Г. Тичини, 1973 Педагогіка і методика початкової освіти. Вчитель поч. класів, звання вчитель середньої школи Вища, звання «старший учитель»,

2015

47 ЖОІППО Житомирської обласної ради

№ 1820 від 19.12.2014р.

 

4 Класовод                4 класу

 

Крижанівська Наталія

Віталіївна

Вчитель поч. класів ЖДПУ, 2003, Початкове навчання.

Практична психологія. Вчитель поч. класів, практичний психолог в закладах освіти

Вища, звання «старший учитель»,

2018

35 ЖОІППО Житомирської обласної ради

ЗФ № 02139713/1241-17 від 24.11.2017р.

 

5 Класовод                1-А класу

 

Макаренко

Алла

Анатоліївна

Вчитель поч. класів ЖДПІ, 1999,

Українська мова та література.

Вчитель укр. мови та літератури. Коростишівське педучилище, 1993Початкове навчання. Вчитель поч. класів

 

Вища, звання «учитель-методист»,

2017

25 ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК № 1524776 від 25.12.2015р.

 

6 Класовод                3 класу

 

Швець Світлана Микитівна Вчитель поч. класів ЖДПІ, 1989

Українська мова і література. Вчитель укр. мови та літератури середньої школи

Дубнинське педучилище, 1983, Викладання в поч. кл. ЗОШ, учитель поч..кл., старша піонервожата

Вища,  звання «учитель-методист»

2017

35 ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК № 1622000 від 29.04.2016р.

 

7 Вчитель поч. класів

 

Панікаревич Світлана Леонідівна Вчитель поч. класів

 

ЖДПУ, 2006 Початкове навчання.

Психологія.

Вчитель поч. класів, практичний психолог в закладах освіти

Спеціаліст І

категорії,

2015

12 ЖОІППО Житомирської обласної ради

№ 526 від 11.04.2014р.

 

8 Вихователь 2 класу

 

Класовод                2 класу

Шевченко Оксана Миколаївна Вихова

тель

 

Вчитель поч. класів

ЖДПУ, 2004  Початкове навчання.  Вчитель поч. класів. Коростишівське педучилище, 1995 Початкове навчання. Вчитель початкових класів організатор дитячих самодіяльних організацій Вища,

2015

 

Спеціаліст І

категорії,

2015

18

 

 

17

ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК № 1524446 від 25.12.2015р.

 

ЖОІППО Житомирської обласної ради

№ 1444 від 11.07.2014р.

 

9 Англійська мова Кулікова Марина

Миколаївна

Вчитель англійської мови ЖДУ, 2006, Педагогіка і методика середньої освіти. Мови та література (англійська, німецька). Вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури Спеціаліст

н/а

4 ЖОІППО Житомирської обласної ради

№2343 від 16.12.2011р.

 

10 Вихователь 1-А класу

 

Вчитель поч. класів

Фільчук

Тетяна Володимирівна

Вихова

тель

 

 

Вчитель поч. класів

ЖДУ, 2010, Початкове навчання. Викладач педагогіки і методики початкової освіти Вища,

2016

 

Спеціаліст І

категорії,

2016

17

 

 

9

ЖОІППО Житомирської обласної ради

№1842 від 04.04.2013р.

ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК №1513980 від 13.11.2015р.

11 Вчитель поч. класів

 

Базюк

Тетяна Олександрівна

Вчитель поч. класів

 

ЖДУ, 2016 Початкова освіта. Організатор початкової освіти, вчитель початкової школи,вчитель образотворчого мистецтва початкової школи Спеціаліст ІІ категорії,

2018

4 б/к
12 Вихователь 3 класу

 

Вчитель музики

Кондратюк Лідія Славетіївна Вихова

тель

 

 

Вчитель поч. класів

ЖДПІ, 1993, Педагогіка і методика початкового навчання. Вчитель початкових класів середньої школи Вища,

звання «вихователь-методист»,

2016.

Вища, 2016

24

 

 

20

 

ЖОІППО Житомирської обласної ради

ЗФ№02139713/1304-18  від 15.06.2018р.

ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК №1610397 від 26.02.2016р.

13 Вихователь

1-А класу

Терентьєва Наталія

Володи

мирівна

Вихова

тель

 

ЖДПІ, 1997, Початкове навчання. Вчитель початкових класів Вища,

2016

18 ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК №1620857 від 22.04.2015р.

14 Вихователь

 

Саух

Надія Василівна

Вихова

тель

 

ЖДПУ, 1999, Біологія та хімія. Вчитель біології, хімії, валеології та основ екології Спеціаліст І категорії,

2018

7 ЖОІППО Житомирської обласної ради

ОФ №02139717/1639-17 від 17.11.2017р.

15 Вихователь

 

Михайленко Людмила

Василівна

Вихова

тель

 

Ніжинський ГПІ, 1988  Біологія. Вчитель біології Вища,

2018

17 ЖОІППО Житомирської обласної ради

ЗФ№02139713/1502-17 від 24.11.2017р.

16 Вихователь

4 класу

Люшненко Таміла Олександрівна Вихова

тель

 

ЖДУ, 2004 Початкове навчання. Вчитель початкових класів Спеціаліст І категорії,

2015

6 ЖОІППО Житомирської обласної ради

№1873 від 07.11.2014р.

17 Вчитель початкових класів, гурток «Музичні розваги» Губар

Ірина Станіславівна

Вчитель поч. класів, музичний керівник ЖДУ, 2008, Початкове навчання. Вчитель початкових класів і музики Спеціаліст

ІІ категорії

2013

13 ЖОІППО Житомирської обласної ради

№2224 від 16.11.2012р.

2. Особи, якіпрацюють за сумісництвом
18 Розвиток мовлення Левківська

Тетяна Юріївна

Вчитель-логопед УДПУ ім. Драгоманова, 1994 Дефектологія (сурдопедагогіка)   Вчитель поч. класів шкіл глухих і слабочуючих. Сурдопедагог в дошкільних закладів Вища,

звання «учитель-методист»,

2016

30 ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК №1514543 від 18.12.2015р.

19 Розвиток мовлення Гречана Тетяна Іванівна Вчитель-логопед ЛПІ ім. Герцена 1986, Олігофренопедагогіка. Вчитель і логопед допоміжної школи. Олігофренопедагог дошкільних закладів Вища,

2014

32 ЖОІППО Житомирської обласної ради

№2224 від 15.12.2017р.

20 Розвиток мовлення Грачова

Зоя

Гнатівна

Вчитель-логопед Рівненський ПІ, 1978, Педагогіка та психологія дошк. Викладач педагогіки та психології дошк.

КДПІ, 1990, Дефектологія. Логопед дошкільних і шкільних закладів

Вища,

звання «учитель-методист»,

2017

28 ЖОІППО Житомирської обласної ради

СПК №1632108 від 20.05.2016р.

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

з/п

Перелікнавчальнихпрограм

з усіхдисциплінробочогонавчального плану

Наявність

(так/ні)

Кимзатверд-жено Рікзатверд-ження
1 2 3 4 5
1 Типова освітня програма початкової освіти цикл1 (1 клас) під керівництвом Шияна Р.Б. так РішеннямКолегіїМіністерстваосвіти і науки України 22 лютого 2018
2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. так РішеннямКолегіїМіністерстваосвіти і науки України 22 лютого 2018
3 Комплект навчальнихпрограмдля дітей із затримкою психічного розвитку, 2-4 клас (українська мова, літературне читання, сходинки до інформатики, трудове навчання, фізкультура, математика, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, я у світі, природознавство, основи здоров’я).

 

 

так ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїни 21 серпня 2013

№ 60

4 Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвитокмовлення» для 2-4 класівспеціальнихзагальноосвітніхнавчальнихзакладів для дітейіззатримкоюпсихічногорозвитку (Омельченко І.М.; Федорович Л.О.). так Наказом МОН України №476 від 29.04.2016
5 Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 2-4 класівспеціальнихзагальноосвітніхнавчальнихзакладів для дітейіззатримкоюпсихічногорозвитку (Бабяк О.О.). так Рекомендовано МОН України, Інститутомспеціальноїпедагогіки НАПН України 2016
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекціярозвитку» (корекціякогнітивногорозвитку) для 2-4 класівспеціальнихзагальноосвітніхнавчальнихзакладів для дітейіззатримкоюпсихічногорозвитку (сак Т.В., Прохоренко Л.І.). так Рекомендовано МОН України, Інститутомспеціальноїпедагогіки НАПН України 2016

 

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелікприміщеньнавчальногопризначення, іншихприміщень, спортивнихмайданчиків

(відповіднодонормативівматеріально-технічногозабезпеченнятасанітарно-гігієнічнихвимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орен-довані) примі-щення, майдан-чики
Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7
1 Класна кімната. 1-А клас 1 1 3,12 власний
2 Класна кімната. 1-Б клас 1 1 3,97 власний
3 Класна кімната. 2 клас 1 1 3,9 власний
4 Класна кімната. 3 клас 1 1 3,98 власний
5 Класна кімната. 4 клас 1 1 3,8 власний
6 Спортивна зала 1 1 4 власний
7 Спальня 1 1 3,3 власний
8 Їдальня 1 1 0,82 власний
9 Спортивний майданчик 1 1 20,8 власний
10 Сенсорна кімната 1 1 8,5 власний
11 Комп’ютерний клас 1 1 3,6 власний
12 Актова зала 1 1 1,2 власний
13 Ігрові майданчики 5 5 13.8 власний

 

 

 

 

Якість проведення навчальних занять оцінюється рівнем сформованості ключових компетентностей учнів, діяльнісним підходом до  проведення занять, результатами навчальної роботи.

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

 

У WORD форматі                  >>>>>>>>>>>>>>           Відкрити

Останнє від автора