Освітня програма

05.Лют.2021
Освітня програма

ПОГОДЖЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                                 Директор ЖСЗДО № 59

від 30.08.2021 р. № 1                                                 М.С. Мельничук

ЖСЗДО № 59

 

 

Освітня програма

Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти № 59

Житомирської міської ради

на 2021/2022 навчальний рік

 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти.

Освітня діяльність в спеціальному закладі дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Положення про ВСЗЯО, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), зі змінами затверджено постановою КМУ від 27.01.2021 р.      № 86, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015                     №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»  (від 16.03.2012  №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»  (від 28.05.2012    №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти»  (від 28.02.2013   №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014    №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»  (від 02.09.2016  №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016  №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»    (від 25.07.2016      №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»     (від 11.10.2017 №1/9-546),  «Щодо забезпечення наступності                        дошкільної та  початкової освіти» (від 19.04.2018                                                                 №1/9‑249), «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році» (від 28.08.2020 № 1/9-488), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), Наказу № 240/165 від 27.03.2006 р. «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (від 25.06.2020 р. №1/9-348), Наказу МОНУ «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби на 2020-2021 навчальний рік» ( від 27.07.2020 № 22.1/10-1495) власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Основним напрямком освітньо-виховного процесу Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти № 59 ЖМР є його корекційна спрямованість, яка передбачає:

– розвиток та корекцію мовленнєвого розвитку, корекцію пізнавальної діяльності, фізичний розвиток, формування навичок просторового, соціально-побутового орієнтування;

– формування навичок саморегуляції та саморозвитку вихованців через взаємодію з навколишнім середовищем на основі знань, умінь і навичок мовленнєвої, зокрема комунікативної, діяльності та творчості;

– формування компенсаційних способів діяльності,  як важливої передумови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в основній школі;

– створення передумов для соціальної реабілітації та інтеграції;

– розвиток самостійності та життєво важливих компетенцій, що потребують корекції фізичного розумового розвитку;

– просвітницька робота з батьками щодо виховних впливів у родині.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19-00год. В закладі працює дві цілодобові групи по 24 год.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення таких завдань:

  1. Забезпечити перехід закладу на роботу за новим державним стандартом – Базовим компонентом дошкільної освіти. Формувати у дітей уявлення та елементарні знання про здоров’я, здоровий спосіб життя та на їх основі навичок здоровʹязбережувальної поведінки, сприяти розвитку стійких позитивних мотивів у дошкільників під час виконання культурно-гігієнічних навичок та навичок із самообслуговування з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей та потенційних можливостей дітей з особливими освітніми потребами.
  2. Стимулювати у дітей інтерес до навколишнього середовища, формувати у них знання про природу рідного краю, взаємодію людини з нею. Виховувати любов, співчуття та бережне ставлення до об’єктів природи, формувати навички, орієнтовані на сталий розвиток, що виявляються в усвідомленні дошкільниками доцільного поводження з природними ресурсами та збереження природи в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти
  3. Сприяти корекції пізнавального, мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом використання в роботі сучасних методів, прийомів та інноваційних технологій.

У ЖСЗДО    функціонує 8 дошкільних груп: це групи дітей із затримкою психічного розвитку, порушенням опорно-рухового апарату, з інтелектуальною недостатністю.

Освітній процес в дошкільних  групах здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дошкільників.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за спеціальними  програмами для дітей з особливими освітніми потребами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через Програму розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», Л.І. Прохоренко; Програму виховання та навчання розумово-відсталих дітей дошкільного віку, І.М. Дуброва, Г.О. Блеч та інші; Програму розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Довкілля і розвиток мовлення», Міненко А.В., Мякушева О.І.; Програмно-методичними комплексами «Формування уявлень про навколишнє середовище у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю», Блеч Г.О.; «Формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю» Гладченко І.В. та частково чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М.; Програму розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень, Н.С. Андрєєва, В. Бабич; Програму розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату, Шевцов А.Г.

Мета освітньої програми для дітей із затримкою психічного розвитку «Віконечко» – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі, корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, що дало б можливість більшості з них після виховання та навчання у дошкільному закладі вчитися у звичайних умовах початкової загально-освітньої школи, а іншим – продовжити навчання в умовах інклюзивного чи інтегрованого класу загально-освітньої школи і здобути цензовий рівень освіти.

Завдання програми – проведення диференційної діагностики розвитку рухових, психічних, комунікативно-мовленнєвих, пізнавальних функцій дитини профілактики й корекції їх порушень, сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток, максимальну адаптацію до навколишньої дійсності і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – загальна структура програми передбачає комплексне забезпечення діяльності педагогічного колективу через практичне втілення програмового змісту роботи у таких складниках: загально-розвивальні, виховні та навчальні завдання з дітьми з особливими освітніми потребами; знання про особливості дизонтогенетичного розвитку при затримці психічного розвитку; умови реалізації корекційно-розвиткових завдань в педагогічному процесі; відомості про причини і форми затримки психічного розвитку; спільна робота педагогів спеціального закладу дошкільної освіти і сім’ї дитини із ЗПР; психологічні особливості дитини із ЗПР; завдання та зміст виховання, навчання дитини із ЗПР; показники успішного розвитку дитини; вимоги до розвивального предметного середовища; завдання і зміст роботи музичного керівника; додаткова рекомендована література. Програмовий зміст навчально-виховної роботи з дітьми подано за роками життя дитини дошкільного віку (від 3 до 7 років) у такій послідовності: – молодша група (діти третього року життя), середня група (діти четвертого року життя), старша група (діти п’ятого року життя), підготовча група (діти шостого-сьомого років життя). Програмовий зміст різних років навчання є логічно і змістовно взаємопов’язаним, поступово ускладнюється та відображає цілісну картину формування різних сфер психічного розвитку дитини впродовж дошкільного періоду. Кожний розділ програми завершується результатами навчально-виховної роботи.

 

 

Зміст освітньої програми передбачає:

– зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, їх корекційний розвиток;

– формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

– виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

– розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей;

– взаємодію з сім’єю з метою оптимізації виховного процесу.

Програма для дітей з розумовою відсталістю складається з таких розділів: розвиток мовлення, формування елементарних математичних понять, фізичне виховання та основи здоров’я, ігрова діяльність, ознайомлення з навколишнім, сенсорне виховання, музичне виховання.

Матеріали кожного розділу згруповано за роками навчання. До кожного розділу є пояснювальна записка, в якій висвітлено основні завдання та особливості методичної і корекційної роботи над його змістом. Також вказані основні завдання, теми для планування занять.

Програма для дітей з порушенням опорно-рухового апарату орієнтує на роботу у змішаних групах, або суміжно-вікових (з віковою різницею дітей в 1 рік), де реалізується гнучкий зміст програми. Так, як за одними розділами роботи визначається її зміст у відповідності до років навчання, а в інших – до стану навчання розділів матеріалу за віковими групами програма має рекомендаційний характер. Показники розвитку дітей за роками навчання з певних розділів Програми є орієнтовними. За окремими розділами пропонуються орієнтовні показники розвитку дитини на час завершення навчання, а за такими розділами, як адаптивне фізичне виховання та оздоровлення, а також художньо-естетичний розвиток визначення орієнтовних показників є недоцільним.

Враховуючи освітні потреби дітей з порушенням опорно-рухового апарату основний програмовий зміст упорядковано за наступними розділами «Адаптивне фізичне виховання та оздоровлення», «Пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, емоційний та соціально-особистісний розвиток, формування діяльності». За змістом кожного розділу додається коротка анотація, окреслюється ключові завдання навчання і виховання, пропонуються теми для планування групових і підгрупових занять, а також орієнтовні показники розвитку.

 

Реалізацію змісту освітніх програм здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичного виховання, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог, медичні сестри.

Усі фахівці-педагоги одночасно працюють над одним завданням – формують навички та вміння, закріплюють вивчений матеріал. Відбувається тісна співпраця спеціалістів, які працюють із дитиною. Така робота дає ефективний результат корекційного впливу на дитину.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Види діяльності

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій ― (провідній для дітей дошкільного віку); здоров¢язберігальній, руховій, господарсько-побутовій, комунікативній, мовленнєвій, пізнавально-дослідницькій, художньо-естетичній і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Дитина в соціумі», «Дитина у природньому довкіллі», «Мовлення дитини», «Дитина в світі мистецтва», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Особистість дитини», «Гра дитини». Реалізація програм передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з потенціальними можливостями і віковими особливостями вихованців.

Заклад працює за Базовим  компонентом дошкільної освіти, (державним стандартом дошкільної освіти) нова редакція затверджено наказом МОНУ           № 33 від 12.01.2021 р.

Форми організації освітнього процесу

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. У освітньому процесі використовуються інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

– у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

– у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

– у середній групі –20 хвилин;

– у старшій групі –25 хвилин;

– у підготовчій групі – 30 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Вихователь спільно з вчителем-дефектологом, музичним керівником, інструктором з фізвиховання проводять групові заняття з художньо-естетичного, музичного та фізичного розвитку.

Специфіка проведення освітнього процесу

Організація проведення освітнього процесу у закладі має свою специфіку:

– освітній процес є спрощеним і ґрунтується на предметно-наочній основі;

– освітній процес є уповільнений;

– багаторазове повторення у навчанні та вихованні;

– поглиблений індивідуальний та диференційований підхід до дітей;

– орієнтування на розвинені здібності дитини;

– стимулювання дітей до пошукової діяльності, подолання їхньої пасивності;

– адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей дітей.

Вчителями-дефектологами, вчителями-логопедами і вихователями у  групах проводяться ігри-заняття з усіх розділів програми, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість. Заняття можуть проводитися індивідуально з однією дитиною, підгрупові та групові.

Вчитель-дефектолог, вчитель-логопед та вихователь проводять:

– фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи тривалістю відповідно віку дітей;

– підгрупові ігри-заняття – з 3-5 особами з урахуванням однорідності порушень, індивідуальних особливостей, сумісності та їх потенційних можливостей тривалістю  відповідно віку дітей.

– індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15-20 хв.

Крім того, вихователями кожної вікової групи в другу половину дня проводяться та організовуються за завданнями вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда  індивідуальні заняття з логопедичної корекції та корекційні заняття з розвитку дрібної моторики рук. Також один раз на тиждень проводяться корекційні заняття з соціально-побутової адаптації, що сприяють розвитку культурно-гігієнічних навичок, самообслуговування при одяганні, поведінці за столом, умиванні, доглядом за речами.

Корекційні заняття в другу половину дня не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дитину з ООП.

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. З метою стимулювання активності дітей з низькою мотивацією навчання, аутичними або психомоторними розладами, підвищеною агресією, тривожними розладами, гіперактивністю створена сенсорна кімната. В сенсорній кімнаті передбачена навчально-пізнавальна зона, яка дає можливість здійснювати навчання (корекцію) дітей з особливими освітніми потребами.

Наповнюваність груп становить не більше10-12 осіб, у тому числі з інвалідністю. Перебувати в  групах діти з ООП  можуть у віці до 7(8) років. За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) освітній процес з категорією дітей, які мають інвалідність відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю). Відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини залежно від віку дитини, ступеня складності порушень та з урахуванням її індивідуальних особливостей освітнього-пізнавальної діяльності передбачається від двох до восьми психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять на тиждень.

Інноваційна діяльність

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

– елементи методики сенсорного виховання за М. Монтессорі;

– використання блоків Дьєнеша в роботі з дітьми з інтелектуальною недостатністю;

– використання Lego-технологій в корекційній роботі з дітьми молодшої групи із ЗПР;

– Мнемотехніка, як засіб корекції мовленнєвого та пізнавального розвитку дошкільників;

– впровадження елементів методики К. Орфа;

– елементи театру фізичного виховання дошкільників за методикою М. Єфіменко;

– вивчається досвід роботи вихователів: організація пошуково-дослідницької діяльності дітей в природі, пісочна терапія, гудзикотерапія.

 

 

 

 

 

 

 

Проект робочого навчального плану

Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти № 59 ЖМР

 на 2021/2022 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними, спеціальними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988
Спеціальні
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років “Віконечко” Прохоренко Л.І.

Сак Т.В. та ін..

Наказ Міністерства освіти і науки, України від 24.07.2018 №802
Програма виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку Дуброва І.М

Блеч Г.О.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 № 1/11-6940
Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень Анреєва Н.С.

Бабіч В.

Базима Н.В. та ін.

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2013 №1/11-13887
«Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату» Шевцов А.Г. Лист Міністерства освіти і науки від 05.12.2012 № 1/11-18795
Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016

№2.1/12-Г-85)

«Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л. Лохвицька Комісією з дошкільної педагогіки та психології, Науково-методичної ради з питань освіти, Міністерства освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 08.11.2013р. № 14.1/12Г-632)
«Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. МОН України від 05.12.2012 року  № 1/11-18798
Корекційно-розвивальна програма з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку Н. Квітка МОН України від 12.04.2013 р. № 1/11-6939

Розподіл  занять на тиждень на дитину по вікових  групах  

 Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти № 59 ЖМР

 на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Перша молодша (від 2 до 3 років) (ГРД) Друга молодша (від 3 до 4 років)

(ЗПР-2, РВ-2)

Середня (від 4 до 5 років)

(РВ-1)

Старша, підготовча (від 5 до 6-7 років)

(ЗПР – 1,  ДЦП, ЗПР-3, ЗПР – 4)

Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
    5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 4,0 8,3

 

Примітки:

Художня література:

– інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», та занять з  художньо-продуктивної діяльності.

Фізичний розвиток:

– в групі дітей з порушенням опорно-рухового апарату за призначенням лікаря – заняття з фізпроцедур та масажу.

Конструювання:

– інтегрується в молодших групах в заняття з сенсорного розвитку, в старших – заняття логіко-математичного розвитку.